Balcı Market
 • Balcı Marketler Zinciri

(KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

(KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

(KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ.

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince, işbu aydınlatma metni veri sorumlusu sıfatıyla işletmemiz tarafından hazırlanmıştır. Kanunun 10. maddesi uyarınca; ürün veya hizmet alan müşteriler ile bunların veli ve vasileri, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, tedarikçiler, iş ortakları, işletme ortakları, işletme çalışanları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları, ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ABDÜSSAMET AKTAŞ – BALCI MARKET - (“İşletme”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz, işletme faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • İşletmenin ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi, yurt içindeki ticari faaliyetleri kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek,
 • İşletme faaliyetleri kapsamında, yurt içinde bulunan toptan ve perakende market faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, alım, satım, teslimat gibi iş süreçleri yükümlülüklerini yerine getirmek,
 • Ürün veya hizmet alan müşteriler için, ürün ve hizmetlerin tanıtılması, reklam, pazarlama, organizasyon ve kampanya faaliyetlerinin sürdürülmesi, hizmet veya ürünlerimizin müşterilere, potansiyel müşterilere sunulabilmesi, ticari iş süreçlerinin sürdürülmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, müşterilerin talep ve şikâyet süreçlerinin yerine getirilmesi, alım, satım, ödeme, tahsilat, faturalandırma, işlemlerini gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Müşteriler, tedarikçiler, iş/çözüm ortakları bakımından, işletmenin finans ve muhasebe, idari, hukuki, teknik iş süreçlerinin sürdürülmesi, ürünlerimizi önermek, müşteri, portföy yönetimi, ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, iletişim, denetim, kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak,
 • Yasal düzenlemeler gereğince, mahkemelere, icra dairelerine, tüketici hakem heyetlerine, arabuluculara, adli makamlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Çalışanlar, çalışan adayları bakımından; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, özlük dosyalarının oluşturulması, finans, muhasebe, idari, mali, sosyal haklara dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işletme ücret politikasının belirlenmesi,
 • İşletme sahibi bakımından işletme yönetim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işletme tanıtımının sağlanması, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi,
 • İşletmenin; ürün veya hizmet alan müşterileri ile bunların veli ve vasileri, potansiyel ürün veya hizmet alıcıları, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, çalışanları ve hukuki ilişki içinde bulunduğu danışmanlar, iş ortakları, ilgili üçüncü kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış olduğu veya yapacağı sözleşmelerin yapılması ve ifasının sağlanması,
 • İşletmenin üçüncü kişilerle olan hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü,
 • İşletmenin hukuki ilişki içerisinde olduğu kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle, tüzel kişi yetkilileri, temsilcileri ile irtibatı, iletişimi gerçekleştirmek, işletmenin kurumsal kalitesini sağlamak, irtibatlı olduğu ilgili kişilerin işlem güvenliğini sağlamak, işletme faaliyetleri ile ilgili sosyal medya hesaplarımız sayfamızı kullanmanız, işletme iletişim bilgileri vasıtasıyla iletişimin sağlanması,
 • İşletmeye ait market ve depo alanları ve eklentilerinin, taşınır mal güvenliğinin sağlanması, fiziksel mekân güvenliğinin,  market ve depoya giriş-çıkışlarının kontrolünün sağlanması, çalışanlar ile yapılan iş sözleşmesi gereği işe devam ve kontrolün sağlanması, personelin işe devam süreçlerinin takip edilmesi.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

 • Kimlik bilgileri (Kimlik numaranız, adınız ve soyadınız, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adınız, eş, çocuk, aile yakınlık bilgileri, medeni haliniz, din bilgisi, cinsiyetiniz, paylaştığınız pasaport, aile kayıt belgeleri, ikametgâh belgesi, resmi kimlik belgeleriniz üzerinde yer alan kimlik bilgileri)
 • İletişim bilgiler (Telefon, fax numarası, iletişim adresi, e-posta adresi bilgisi)
 • Lokasyon bilgileri (İlgili tüm kişisel veri sahipleri bakımından; adres, bulunduğu yer, çalışanların pasaport giriş çıkış bilgisi, paylaşılan konum bilgileri)
 • Özlük Bilgileri (Çalışanlar bakımından, iş sözleşmesi, eğitim, diploma bilgileri, sertifika bilgisi, SGK işe giriş, çıkış bildirgesi, AGİ formu bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eş, çocuk yakınlık bilgisi, aile bireylerinin kimlik, nüfus kayıt bilgileri, işin niteliğine göre alınan zimmet belgesi, çalışma belgesi, istifa, fesih, kıdem ve ihbar tazminatı bordrosu, maaş bordro bilgileri, disiplin soruşturması bilgileri, SGK sicil no, hizmet dökümü, yurt dışı sosyal güvenlik çalışma özlük bilgisi, özgeçmiş bilgileri, izin bilgileri, personel performans değerlendirme raporları, iş kazası bilgileri, iş başvuru formunda yer alan bilgiler, referans, bilgileri, askerlik durum bilgisi, banka hesap bilgileri, IBAN numarası bilgisi, iş başvurusunda, imzalanan sözleşmeler gereği alınan özlük bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (İşletme ile hukuki irtibatı bulunan ilgili kişiler bakımından; adli makamlarla yapılan yazışmalardaki kişisel bilgiler, arabulucular, iş mahkemeleri ve sair mahkemelere dair dava ve icra dosya bilgileri, soruşturma bilgisi)
 • Müşteri, tedarikçi, hizmet sağlayıcısı işlem bilgileri (Gerçek kişilere ait adı, soyadı, kimlik numarası, vergi numarası, vergi dairesi, oda sicil bilgileri, yabancı kimlik numarası, pasaport bilgisi, adres, konum, elektronik posta bilgileri, telefon iletişim bilgileri, banka hesap bilgileri, çek, senet, kredi kartı gibi ödeme bilgileri, finans, fatura, sevk irsaliyesi, ürün sipariş bilgisi, talep, vekâletname bilgisi, imza sirküleri, pazarlama, işlem güvenliği, meslek, görev, unvan bilgisi, paylaşılan belgeler üzerinde yer alan görsel fotoğraf bilgisi, paylaşılan resmi kimlik belgeleri üzerinde yazılı kişisel bilgiler, tüzel kişi yetkilisi ve çalışanlarına ait kimlik, iletişim, lokasyon, görev, meslek ve unvan bilgileri)
 • Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri (Çalışanlar bakımından işyeri ve depodaki, çalışma ofislerindeki giriş çıkış kayıt bilgileri),
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İşletme temsilcileri ve çalışanların kullandıkları uygulamalara ait kullanıcı adı, şifre ve parola bilgileri)
 • Finans Bilgileri (Müşteriler ve tedarikçiler, iş ortakları bakımından; fatura, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, banka hesap numarası, ıban numarası, kredi kartı bilgileri, çek, senet, ödeme, sigorta poliçesi, sözleşme bilgisi, malvarlığı bilgileri, banka hesap bilgileri, cari hesap bilgileri, kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilen finans bilgileri, çalışanlar, işletme hissedarları bakımından banka hesap bilgileri, ıban numarası, beyannameler, diğer finans bilgileri),
 • Mesleki deneyim bilgileri (Çalışanlar, hissedarlar, temsilciler, iş ortakları, hizmet sağlayan tedarikçi yetkilisi ve çalışanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve personeli bakımından görev, unvan, meslek bilgisi, sicil, uzmanlık, eğitim, diploma, sertifika, ehliyet, yeterlilik bilgileri),
 • Görsel Kayıtlar (Çalışanlar ve işletme temsilcilerinin işletme faaliyetleri kapsamında doldurulan, basılı formlar, diploma, sertifika, pasaport, vize, çalışma izin belgeleri, paylaşılan evrak ve resmi belgeleriniz üzerinde yer alan fotoğraf bilgisi, gerektiğinde alınan fotoğraf bilgisi)
 • Sağlık Bilgileri (Çalışanların işletme faaliyetleri kapsamında alınan sağlık durum bilgileri, sağlık raporları, genel sağlık raporu tetkikleri, kan grubu bilgisi, laboratuvar tetkikleri, kişisel sağlık ve fiziksel engellilik durum bilgileri, sağlık kurulu raporları)
 • Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirlerine dair bilgiler (Çalışanlar için adli sicil kaydı bilgisi, hükümlülük, adli durum bilgileri),
 • Kurumsal iletişim hizmetleri, facebook, instagram gibi sosyal medya hesaplarımız vasıtasıyla paylaşılan, elde edilen bilgiler, görüntü kayıtları, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen kişisel bilgileriniz.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, işletme sahibine, mal ve ürün satışı yapılan kişilere, hizmet verdiğimiz müşterilerimize, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, işletme temsilcilerine, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere, Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz; doğrudan ilgili kişiden sözlü alınarak, yazılı ya da elektronik posta yoluyla formlarının doldurulması, çalışanlar için özlük dosyalarının oluşturulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, satış ve pazarlama, planlama, kurumsal gelişim, işletme inşaat alanları, şantiyeleri, bina ve eklentilerinin, satış ofislerinin, çağrı hizmetlerimizin aranması, sosyal medya hesaplarımız, ürün veya hizmetlerimizin alım-satım işlemlerine aracılık eden üçüncü taraf internet sitelerini (sahibinden.com gibi) ve diğer platformları ziyaret etmeniz, bu internet siteleri ve platformların uygulamalarını kullanmanız, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla, yurt içinde bulunan iş ortaklarımız aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.  

Kişisel verileriniz, kural olarak ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, işletmemiz ile üçüncü gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, işletmenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, çalışanların sağlık verileri bakımından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık çalışanları veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın, belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanunun 5. ve 6. Maddeleri gereği işlenmekte, toplanmaktadır.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI (BAŞVURU HAKKI):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak ABDÜSSAMET AKTAŞ – BALCI MARKET, Yeni Mah. İstanbul Cad. No:140/A   Gümüşova‎/DÜZCE Türkiye adresine bizzat başvurarak, yetkili işletme birimlerimizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya muhasebe@balcigrup.net adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.


Bu İçeriği Paylaş

En Taze Ürünler

Cep Yakmayan Fiyatlar

Yüzlerce Çeşit Ürün